fbpx

team BLISS STUDIo

Kos­me­tolog
Karoli­na tokarczyk 

Cechu­je się holisty­cznym i indy­wid­u­al­nym pode­jś­cie do pac­jen­ta. Dzię­ki swo­je­mu nie­gas­nące­mu zapałowi oraz nieustan­nej chę­ci pod­noszenia swoich umiejęt­noś­ci wciąż się doszkala. W swo­jej pra­cy kieru­je się zasadą “przede wszys­tkim nie szkodz­ić”.  Jej konik to skóra trądzikowa i prob­lematy­cz­na.  Dobier­a­jąc ter­apie zabiegowe zawsze kieru­je się stanem i kondy­cją skóry, co gwaran­tu­je dłu­gotr­wały efekt i bez­pieczeńst­wo kuracji.

Kos­me­tolog & linergistka
katarzy­na koŁbon 

Charak­teryzu­je ją wysok­ie poczu­cie este­ty­ki, które wyko­rzys­tu­je w swo­jej pra­cy z klien­tem. Jest odpowiedzial­na za najpiękniejsze mak­i­jaże per­ma­nentne oraz okolicznoś­ciowe. Jej prace cechu­je dokład­ność i pre­cyz­ja. Ze szczegól­nym zamiłowaniem odd­a­je się ter­apii prze­bar­wień oraz anty-aging, wyko­rzys­tu­jąc  do tego zabie­gi z zakre­su kos­me­tologii medy­cznej oraz estetycznej.

nasza misja i sposób myślenia

pomagamy kobietom ożywić ich wewnętrzne piękno!

założy­ciel­ka & właścicielka

Finalistka konkursu: kosmetyczka roku 2017

BLISS STUDIO BLISS STUDIO Bliss Studio