fbpx

Wypełniacze — kwas hialuronowy

Wypełniacze — kwas hialuronowy

Wypeł­ni­acze tkankowe (tis­sue fillers) są to syn­te­ty­czne tkan­ki i sub­stanc­je, które mają zdol­ność do wypeł­ni­a­nia ubytków oraz mod­e­lowa­nia kon­turów ciała. Wypeł­ni­acze tkankowe sto­su­je się z powodze­niem w takich zab­ie­gach jak korekc­ja, wypeł­ni­an­ie zmarszczek mim­ic­znych, spły­canie głębo­kich bruzd, uwy­puk­lanie okolic jarz­mowych czy pow­ięk­szanie i mod­e­lowanie ust.

Polecamy także