fbpx
LOGO-png

PERMANENT MAKEUP ARTIST

Cześć!

Nazy­wam się Kasia Kołbon i witam Cie w moim świecie!
Jestem kos­me­tolo­giem i lin­er­gistką. Od 8 lat prowadzę salon BLISS STUDIO w Nowym Sączu. Mak­i­jaż per­ma­nent­ny jest dla mnie najwięk­szą zawodową pasją! Uwiel­bi­am uśmiech moich pań, kiedy po zakońc­zonym zabiegu spoglą­da­ją w lus­tro. Charak­teryzu­je mnie wysok­ie poczu­cie este­ty­ki, które wyko­rzys­tu­ję w swo­jej pra­cy z klien­tem. Moje prace cechu­je dokład­ność i precyzja. 

 

Szkolenie dla Linergistów

FINELINE / SMALL TATTOO 

Nowy Sącz
1.04.2022

Jeżeli zdobyłaś już doświad­cze­nie jako lin­er­gist­ka, pracu­jesz w zawodzie i chcesz posz­erzyć ofer­tę swo­jego gabi­ne­tu o małe, deko­ra­cyjne tat­u­aże i do tego spełnić się artysty­cznie, zaprasza­my Cię na szkole­nie SMALL TATTOO.

Dzię­ki spore­mu doświad­cze­niu prak­ty­czne­mu i obsz­ernej wiedzy tech­nicznej w dziedzinie mak­i­jażu per­ma­nent­nego oraz SMALL TATTOO, przeprowadz­imy dla Ciebie świetne szkole­nie z delikat­nych, biżuteryjnych tat­u­aży, które cieszą się aktu­al­nie bard­zo dużym zain­tere­sowaniem u klien­tek gabi­netów mak­i­jażu permanentnego.

Kasia jest kos­me­tolo­giem, posi­a­da wielo­let­nie doświad­cze­nie w dziedzinie mak­i­jażu per­ma­nent­nego, tat­u­aże wykonu­je z zamiłowania. 

Adri­an­na jest doświad­c­zoną tat­u­a­torką — w swoim stu­dio wykonu­je piękne, sub­telne tat­u­aże. Znana jest z per­fek­cyjnej cienkiej kreski. 

 

Szkolenie prowadzą:

Katarzyna Kołbon

Permanent Make Up Artist

Adrianna Majocha

TATUATORKA

Zakres tematyczny

Część teo­re­ty­cz­na:

 • różnice między tat­u­ażem a mak­i­jażem permanentnym
 • charak­terysty­ka stylów: FINELINE/ SMALL TATTOO
 • urządzenia i akcesoria
 • rodza­je maszynek
 • dobór igieł (odczy­ty­wanie oznaczeń)
 • rodza­je i dobór tuszów do tatuażu
 • wskaza­nia i prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia małego tatuażu
 • higiena pra­cy oraz zasady BHP
 • zachowanie praw autors­kich w tat­u­ażu – inspirac­ja a kopia
 • jak unikać błędów, jak popraw­ić ewen­tu­al­nie niedociągnięcia
 • pielę­gnac­ja pozabiegowa
 • pozyski­wanie pier­wszych klien­tów na zabiegi

 

Część prak­ty­cz­na:

 • przy­go­towanie stanowiska pracy
 • pra­ca na sztucznej skórce
 • pre­cyzyjne odbi­janie wzorów na skórze – samodziel­na pra­ca na modelkach

 

Lokalizacja

Szkole­nie odby­wa się stacjonarnie w Nowym Sączu w siedz­i­bie Bliss-studio.pl
ul. Krań­cowa 14, 33–300 Nowy Sącz

 

Plan:

 • 08.30 Rejes­trac­ja
 • 09.00 Rozpoczę­cie szkolenia
 • 13:00  Prz­er­wa na lunch
 • 21:00  Zakończe­nie szkolenia

Sprzęt i materiały szkoleniowe

Zapew­ni­amy sprzęt pod­czas szkole­nia. Jeśli wolisz pra­cow­ać swoi­mi narzędzi­a­mi, pokaże­my Ci jak ich uży­wać. 
Otrzy­masz również mate­ri­ały szkole­niowe oraz pro­duk­ty do częś­ci praktycznej.

 

Zalety kursu:

 • szkole­nie prowadzi doświad­c­zona lin­er­gist­ka oraz tat­u­a­tor­ka, która posi­a­da swo­je stu­dio tat­u­ażu i wyróż­nia się pracą cienką kreską (FINE LINE)
 • małe grupy
 • ilość miejsc ogranic­zona: tylko 3 osoby
 • uczest­nik otrzy­mu­je cer­ty­fikat w języku pol­skim oraz w języku angielskim

Dodatkowe atuty:

 • posz­erze­nie Two­jej ofer­ty (małe tat­u­aże są coraz pop­u­larniejsze wśród klien­tek salonów linergistycznych) 
 • rozwój tech­ni­ki
 • pra­ca na pro­fesjon­al­nym sprzęcie
IkonaFacebook

dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku (po szkoleniu)

ikonaCzas

możliwość odbycia 1‑dniowej praktyki w gabinecie

ikona_czat

1 godzina konsultacji z wybranym szkoleniowcem GRATIS!

Opłaty:

 • cena kur­su: 2500 zł od osoby
 • opła­ta rez­erwa­cyj­na (bezz­wrot­na): 500 zł
 • możli­wość dodatkowego szkole­nia indy­wid­u­al­nego (osob­no płatne)

dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku (po szkoleniu)

możliwość odbycia 1 dniowej praktyki w gabinecie

1 godzina konsultacji z wybranym szkoleniowcem GRATIS!

Opłaty:

 • cena kur­su: 2500 zł od osoby
 • opła­ta rez­erwa­cyj­na (bezz­wrot­na) 500 zł
 • możli­wość dodatkowego szkole­nia indy­wid­u­al­nego (osob­no płatne)

 

Inne terminy

1.04.2022
22.04.2022
6.05.2022

Jeżeli szukasz innego terminu, napisz nam o Tym w polu "Uwagi"

Szkolenie dla Linergistów - zapisy

Podaj swoje Dane