Reg­u­lamin świad­czenia usług edukacyjnych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. 1.Niniejszy reg­u­lamin określa zasady udzi­ału w szkole­ni­ach orga­ni­zowanych przez Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon z siedz­ibą: 33–300 Nowy Sącz, ul. Krańcowa14
 2. 2.Niniejszy reg­u­lamin obow­iązu­je od dnia 01.01.2022 do odwołania.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Reg­u­laminie zwroty mają następu­jące znaczenie:

 1. 1.Szkolenie/kurs – usłu­ga szkole­niowa świad­c­zona przez Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon.
 2. 2.Szkolenie grupowe – usłu­ga szkole­niowa opisana w ofer­cie szkole­nia zamieszc­zonej na stronach inter­ne­towych Orga­ni­za­to­ra i real­i­zowana zgod­nie z góry ustalonym har­mono­gramem szkole­nia przez­nac­zona dla grup nieprzekracza­ją­cych 3 osób.
 3. 3.Szkolenie indy­wid­u­alne – usłu­ga szkole­niowa każ­do­ra­zowo indy­wid­u­al­nie usta­lana ze Zgłaszającym/Uczestnikiem
 4. 4.Organizator – Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon, NIP 7343411278.
 5. 5.Zgłaszający na szkole­nie – oso­ba fizy­cz­na lub praw­na dokonu­ją­ca zgłoszenia na szkole­nie. Zgłasza­ją­cy uprawniony jest do zgłoszenia na szkole­nie innego uczestnika.
 6. 6.Uczestnik – oso­ba, która wyraz­iła wolę uczest­nict­wa w szkole­niu poprzez przesłanie wypełnionego „For­mu­la­rza zgłoszeniowego na szkole­nie” lub infor­ma­cji o wyraże­niu takiej woli w przy­pad­ku kiedy uczest­nikiem nie będzie zarazem pod­miot zgłaszający.
 7. 7.Potwierdzenie – wiado­mość email lub poprzez kon­takt tele­fon­iczny, wysłana do Zgłasza­jącego na szkole­nie, potwierdza­ją­ca wpisanie na listę uczest­ników szkolenia.
 8. 8.Regulamin – reg­u­lamin świad­czenia usług edukacyjnych.
 9. 9.Rezygnacja ze szkole­nia – oświad­cze­nie Zgłasza­jącego o wyco­fa­niu uczest­ni­ka z udzi­ału w szkole­niu, przesłane do Orga­ni­za­to­ra za pomocą wskazanej pocz­ty elek­tron­icznej lub oper­a­to­ra pocztowego,
 10. 10.Zgłoszenie – praw­idłowo wypełniony przez Zgłasza­jącego „For­mu­la­rz zgłoszeniowy na szkolenie”
 11. 11.Klient – oso­ba pod­da­ją­ca się Zabiegowi w ramach przeprowadzanych przez Orga­ni­za­to­ra szkoleń/kursów w tym przedmiocie.


§ 3 Organizacja

 1. 1.Informacja o orga­ni­zowanych szkole­ni­ach przez Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon każ­do­ra­zowo zamieszc­zona jest na stronach: https://www.facebook.com/BlissStudio14/ i https://www.instagram.com/katarzyna.kolbon_pmu/.
 2. 2.Organizator orga­nizu­je szkole­nia w formie szkoleń grupowych oraz szkoleń indywidualnych.
 3. 3.W przy­pad­ku szkoleń indy­wid­u­al­nych przed­miot szkole­nia, har­mono­gram szkole­nia oraz warun­ki przeprowadzenia szkole­nia każ­do­ra­zowo zostaną ustalone z zain­tere­sowanym podmiotem.
 4. 4.Szkolenia grupowe real­i­zowane są zgod­nie z har­mono­gramem zamieszc­zonym w ofer­cie szkole­nia zamieszc­zonej na stronach inter­ne­towych Organizatora.
 5. 5.Organizator szkoleń zapew­nia udzi­ał oso­by prowadzącej szkole­nie stosown­ie do opisu Szkole­nia jed­nak plan szkole­nia może ulec zmianie;
 6. 6.Organizator nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za treś­ci ogłoszeń doty­czą­cych przeprowadzanych przez niego szkoleń zamieszc­zonych na stronach innych niż strony inter­ne­towe Orga­ni­za­to­ra, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 7. 7.Podstawą uczest­nict­wa w szkole­niu jest:
  – przesłanie wypełnionego Zgłoszenia za pośred­nictwem for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie https://bliss-studio.pl/.
  – akcep­tac­ja postanowień Reg­u­laminu
  – wyraże­nie zgody na przetwarzanie przez Orga­ni­za­to­ra danych osobowych Zgłaszającego/Uczestnika pozyskanych na potrze­by szkole­nia
  – doko­nanie opłaty za szkole­nie zgod­nie z ogłosze­niem zawartym na stronach inter­ne­towych Organizatora
 8. 8.Po otrzy­ma­niu wypełnionego „For­mu­la­rza zgłoszeniowego na szkole­nie”, Orga­ni­za­tor najpóźniej na 3 dni przed ter­minem rozpoczę­cia szkole­nia prześle Zgłasza­jące­mu, na adres mailowy wskazany w for­mu­la­rzu potwierdze­nie przyję­cia zgłoszenia wraz z dodatkowy­mi infor­ma­c­ja­mi orga­ni­za­cyjny­mi doty­czą­cy­mi szkolenia.
 9. 9.Organizator uprawniony jest do wery­fikacji zgłoszenia poprzez kon­takt ze Zgłasza­ją­cym pod wskazanym numerem tele­fonu lub za pośred­nictwem pocz­ty elektronicznej.
 10. 10.W celu utrzy­ma­nia wysok­iej jakoś­ci świad­c­zonych usług licz­ba uczest­ników szkole­nia jest ogranic­zona w zależnoś­ci od tem­aty­ki szkole­nia. O wpisie na listę uczest­ników danego kur­su decy­du­je kole­jność zgłoszeń, potwierd­zonych wpłatą zal­icz­ki na poczet uczest­nict­wa w kursie;
 11. 11.Organizator zas­trze­ga sobie pra­wo do odmowy przyję­cia zgłoszenia lub umieszczenia go na listę rez­er­wową, w przy­pad­ku nadesła­nia Zgłoszenia po zamknię­ciu listy. O pod­jętej decyzji Orga­ni­za­tor poin­for­mu­je Zgłaszającego.
 12. 12.Organizator uprawniony jest również do odmowy przyję­cia zgłoszenia w przy­pad­ku:
  – braku wyma­ganej iloś­ci uczest­ników zain­tere­sowanych szkole­niem;
  – prowadzenia przez Zgłaszającego/Uczestnika dzi­ałal­noś­ci konkuren­cyjnej wzglę­dem Orga­ni­za­to­ra
  – innych ważnych powodów – bez podawa­nia przyczyny
 13. 13.W przy­pad­ku odmowy przyję­cia zgłoszenia Orga­ni­za­tor zobow­iązany jest do zwro­tu wpła­conych przez Zgłasza­jącego na poczet szkole­nia środków.

§ 4 Warun­ki płatności

 1. 1.Aktualne ceny szkoleń i kursów zna­j­du­ją się na stron­ie https://bliss-studio.pl/.
 2. 2.Ceny wskazane na powyższej stron­ie inter­ne­towej są cena­mi jed­nos­tkowy­mi za udzi­ał w szkole­niu, chy­ba, że co innego wyni­ka z opisu Usłu­gi. Ceny zaw­ier­a­ją wszys­tkie podat­ki i są wyrażone w PLN.
 3. 3.Cena szkole­nia obe­j­mu­je: udzi­ał w szkole­niu, zestaw mate­ri­ałów szkole­niowych, cer­ty­fikat ukończenia szkolenia.
 4. 4.Cena szkole­nia nie obe­j­mu­je kosztów dojaz­du uczest­ników, kosztów parkingu, noclegów i wyży­wienia, chy­ba że jest to wyraźnie zaz­nac­zone w ofercie.
 5. 5.Osoby, które wypełniły i przesłały „For­mu­la­rz zgłoszenia uczest­nict­wa w szkole­niu” zobow­iązane są do wniesienia zadatku min. 30% wartoś­ci opłaty za szkole­nie. Po wysła­niu potwierdzenia oso­ba zosta­je wpisa­nia na listę uczest­ników w ter­minie 3 dni. Pozostała część opłaty należy ure­g­u­lować gotówką w dniu szkole­nia, przed jego rozpoczę­ciem. Ewen­tu­alne wyjąt­ki muszą zostać uzgod­nione z Organizatorem.
 6. 6.Opłatę zadatku za szkole­nie należy wnieść na rachunek bankowy Orga­ni­za­to­ra prowad­zony przez ING Bank Śląs­ki o numerze: 13 1050 1722 1000 0091 4261 5293
 7. 7.W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz datę szkolenia.
 8. 8.Faktura VAT  zostanie wys­taw­iona w ciągu 7 dni od daty otrzy­ma­nia zapłaty za szkole­nie i przesłana pocztą na adres wskazany w for­mu­la­rzu zgłoszenia lub zostanie doręc­zona uczest­nikowi w trak­cie szkolenia.

§ 5 Odwołanie lub zmi­ana ter­minu szkole­nia przez Orga­ni­za­to­ra, zmi­ana oso­by prowadzącej szkolenie

 1. 1.Organizator zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any ter­minu szkole­nia lub do odwoła­nia szkole­nia w ter­minie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczę­cia, w przy­pad­ku gdy nie zostanie spełniona wyma­gana min­i­mal­na ilość uczestników.
 2. 2.Wymagana min­i­mal­na ilość uczest­ników w szkole­ni­ach wynosi 2(dwie) osoby.
 3. 3.Organizator, w wypad­ku odwoła­nia szkole­nia infor­mu­je o tym fak­cie Zgłasza­jącego. Infor­ma­c­ja doty­czą­ca odwoła­nia szkole­nia przesyłana jest na adres e‑mail wskazany w Zgłoszeniu.
 4. 4.W przy­pad­ku odwoła­nia szkole­nia z przy­czyn nieza­leżnych od Orga­ni­za­to­ra, Orga­ni­za­tor zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any ter­minu szkole­nia po wcześniejszym jego ustal­e­niu z uczestnikami 
 5. 5.Organizator poin­for­mu­je Zgłasza­jącego drogą elek­tron­iczną o wyz­nacze­niu kole­jnego ter­minu szkolenia.
 6. 6.Organizator zas­trze­ga sobie zmi­anę oso­by prowadzącej szkole­nie. Zmi­ana, o której mowa w zda­niu poprzedza­ją­cym nie może wpłynąć na poziom szkolenia.

§ 6 Rezy­gnac­ja ze szkolenia

 1. 1.W przy­pad­ku rezy­gnacji ze szkole­nia, zadatek jest bezzwrotny.

§ 7 Prawa autorskie

 1. 1.Treść wykładów i mate­ri­ałów szkole­niowych chro­niona jest prawem autorskim i nie może być rozpowszech­ni­ana ani wyko­rzysty­wana w jakiejkol­wiek formie bez zgody Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon wyrażonej w formie pisem­nej pod rygorem nieważnoś­ci, z wyłącze­niem możli­woś­ci korzys­ta­nia przez Uczest­ni­ka z powyższych mate­ri­ałów w celach osobistych.
 2. 2.Uczestnik szkole­nia wyraża zgodę na fotografowanie i nagry­wanie prze­biegu szkole­nia, późniejszą pub­likację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na uży­cie ich wiz­erunku, podobieńst­wa, gło­su. Uczest­ni­cy oświad­cza­ją, że nie będą mieli jakichkol­wiek roszczeń z tym związanych pod warunk­iem, że zdję­cia, nagra­nia audio/video oraz inne mate­ri­ały zaw­ier­a­jące wiz­erunek podobieńst­wo Uczest­ni­ka szkole­nia będą wyko­rzysty­wane jedynie w celu mar­ketingu Orga­ni­za­to­ra szkoleń.
 3. 3.Organizator nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za wyko­rzys­tanie wiz­erunku Uczest­ni­ka przez innego Uczest­ni­ka szkole­nia bądź Klienta.

§ 9 Dane osobowe

 1. 1.Administratorem danych osobowych jest Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon z siedz­ibą: 33–300 Nowy Sącz, ul. Krań­cowa 14.
 2. 2.Dane osobowe gro­mad­zone są wyłącznie w celu real­iza­cji umowy o świad­cze­nie usług eduka­cyjnych real­i­zowanych przez Admin­is­tra­to­ra Danych Osobowych, w związku z orga­ni­zowanym szkoleniem.
 3. 3.Zgłaszający/Uczestnik może fakul­taty­wnie wyraz­ić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów mar­ketingowych Orga­ni­za­to­ra. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawar­cia umowy i real­iza­cji usłu­gi ofer­owanej w Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon. W przy­pad­ku ich niepo­da­nia, zamaw­iana przez Panią/Pana usłu­ga nie zostanie wykonana.
 4. 4.Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazy­wał danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 5. 5.Dane osobowe Uczest­ni­ka będą przetwarzane przez okres niezbęd­ny do real­iza­cji usłu­gi oraz po jej zakończe­niu, w celu real­iza­cji prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra Danych tj.:
  – zawar­cia i real­iza­cji umowy o świad­cze­nie usług szkole­niowych i kos­me­ty­cznych
  – udoku­men­towa­nia wyko­na­nia usłu­gi dla celów podatkowych(art. 86 Ordy­nacji Podatkowej);
  – spełnienia obow­iązków statysty­cznych (art. 30 ustawy o statystyce pub­licznej) do przetwarza­nia danych osobowych także w celach mar­ketingowych admin­is­tra­to­ra (Pod­stawą prawną przetwarza­nia danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  – dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń w związku real­iza­cją usłu­gi – zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi prawny­mi doty­czą­cy­mi ter­minów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.)
 6. 6.Dane osobowe Uczest­ni­ka będą udostęp­ni­an­ie innym odbior­com danych, takim jak ser­wisy świad­czące usłu­gi utrzy­ma­nia sys­te­mu infor­maty­cznego i hostin­gu, dostaw­cę usłu­gi pocz­ty elek­tron­icznej, dostaw­cę usłu­gi sys­te­mu do zarządza­nia gabi­netem, dostaw­cę usłu­gi mailin­gu, fir­mom świad­czą­cym usłu­gi dorad­cze oraz kance­lar­i­om prawniczym świad­czą­cym usłu­gi doradzt­wa prawnego i zastępst­wa pro­ce­sowego. itp. Pon­ad­to Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon będzie udostęp­ni­ać dane osobowe innym odbior­com, o ile taki obow­iązek będzie wynikać z przepisów prawa oraz dane będą przetwarzane przez okres korzys­ta­nia z naszych usług oraz po jego zakończe­niu, tj. przez okres jaki przewidu­ją to przepisy prawa, w tym przepisy Kodek­su cywilnego oraz ustawy o rachunkowoś­ci. Dane nie będą przekazy­wane do państw trze­ci­ch i orga­ni­za­cji międzynarodowych.
 7. 7.Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługu­je pra­wo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych i otrzy­ma­nia kopii danych osobowych podle­ga­ją­cych przetwarza­niu;
  – spros­towa­nia swoich niepraw­idłowych danych;
  – żąda­nia usunię­cia danych (pra­wo do bycia zapom­ni­anym) w przy­pad­ku wys­tąpi­enia okolicznoś­ci przewidzianych w art. 17 RODO;
  – żąda­nia ograniczenia przetwarza­nia danych w przy­pad­kach wskazanych w art. 18 RODO;
  – wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych w przy­pad­kach wskazanych w art. 21 RODO;
  – przenoszenia dostar­c­zonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 8. 8.Każda oso­ba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niez­god­nie z prawem, może wnieść skargę do organu nad­zor­czego (GIODO, ul. Staw­ki 2, Warszawa).
 9. 9.W przy­pad­ku koniecznoś­ci udzie­le­nia dodatkowych infor­ma­cji związanych z ochroną danych osobowych lub chę­ci sko­rzys­ta­nia z przysługu­ją­cych praw, prosimy o kon­takt tele­fon­iczny pod numerem: +48 668 460 981  lub mailowy po adresem: info@szkoleniaestetyczne.pl

§ 10 Reklamacje

 1. 1.Reklamacje moż­na zgłaszać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres Orga­ni­za­to­ra szkoleń z dopiskiem w tytule wiado­moś­ci „Rekla­mac­ja”  w ter­minie 14 dni od zakończenia szkolenia.
 2. 2.W rekla­macji Klient powinien podać swo­je imię i nazwisko, opis powodu rekla­macji oraz wskazać żądanie.
 3. 3.Organizator szkoleń roz­pa­tru­je rekla­mac­je i powiadamia Klien­ta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

§ 11 Zakres odpowiedzialności

 1. 1.Organizator oświad­cza, że treś­ci przekazane przez niego w trak­cie szkole­nia mają charak­ter wyłącznie edukacyjny.
 2. 2.Organizator nie ponosi żad­nej odpowiedzial­noś­ci za szkody pow­stałe u Uczest­ników lub osób trze­ci­ch, w związku lub na skutek wyko­rzys­ta­nia przez Uczest­ników infor­ma­cji, wiedzy lub umiejęt­noś­ci zdoby­tych w trak­cie szkole­nia, w sposób niez­god­ny z ich przeznaczeniem.
 3. 3.Organizator nie ponosi odpowiedzial­noś­ci za błędy, uster­ki, niepraw­idłowoś­ci w dostar­c­zonych przez wykład­ow­ców mate­ri­ałach szkoleniowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. 1.Przesłanie praw­idłowo wypełnionego „For­mu­la­rza zgłoszeniowego na szkole­nie” oraz akcep­tac­ja postanowień niniejszego Reg­u­laminu jest równoz­nacz­na z zawar­ciem pomiędzy Zgłasza­ją­cym a Orga­ni­za­torem umowy o świad­cze­nie usług eduka­cyjnych na warunk­ach opisanych w Regulaminie.
 2. 2.W sprawach nie ure­g­u­lowanych niniejszym reg­u­laminem, zas­tosowanie mają przepisy Kodek­su Cywilnego.