Poli­ty­ka prywatności

Szanowni Państ­wo,

W związku z wejś­ciem w życie Ogól­nego Roz­porządzenia RODO – Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 roku w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swo­bod­nego przepły­wu oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO), infor­mu­je­my, że fir­ma Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon  z siedz­ibą w Nowym Sączu, ul. Krań­cowa 14 przetwarza infor­ma­c­je, które mają charak­ter danych osobowych i jest również Admin­is­tra­torem tych Danych Osobowych (ADO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawar­cia umowy i real­iza­cji usłu­gi ofer­owanej w Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego. W przy­pad­ku ich niepo­da­nia, zamaw­iana przez Panią/Pana usłu­ga nie zostanie wykonana.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbęd­ny do real­iza­cji usłu­gi oraz po jej zakończe­niu, w celu real­iza­cji prawnie uza­sad­nionych interesów Admin­is­tra­to­ra Danych tj.:

Pani/Pana dane osobowe będą udostęp­ni­an­ie innym odbior­com danych, takim jak ser­wisy świad­czące usłu­gi utrzy­ma­nia sys­te­mu infor­maty­cznego i hostin­gu, dostaw­cę usłu­gi pocz­ty elek­tron­icznej, dostaw­cę usłu­gi sys­te­mu do zarządza­nia gabi­netem, dostaw­cę usłu­gi mailin­gu, fir­mom świad­czą­cym usłu­gi dorad­cze oraz kance­lar­i­om prawniczym świad­czą­cym usłu­gi doradzt­wa prawnego i zastępst­wa pro­ce­sowego. itp.

Pon­ad­to Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzy­na Kołbon będzie udostęp­ni­ać dane osobowe innym odbior­com, o ile taki obow­iązek będzie wynikać z przepisów prawa oraz dane będą przetwarzane przez okres korzys­ta­nia z naszych usług oraz po jego zakończe­niu, tj. przez okres jaki przewidu­ją to przepisy prawa, w tym przepisy Kodek­su cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Dane nie będą przekazy­wane do państw trze­ci­ch i orga­ni­za­cji międzynarodowych.

Oso­bie, której dane osobowe są przetwarzane przysługu­je pra­wo do:

Każ­da oso­ba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niez­god­nie z prawem, może wnieść skargę do organu nad­zor­czego (GIODO, ul. Staw­ki 2, Warszawa).

Kon­takt:

Jeśli potrze­bu­ją Państ­wo dodatkowych infor­ma­cji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państ­wo sko­rzys­tać z przysługu­ją­cych praw, prosimy o kontakt:

e‑mail: kontakt@bliss-studio.pl