fbpx

Peelingi chemiczne (MEDIDERMA, VENOME, MEDIK8)

Peelingi chemiczne (MEDIDERMA, VENOME, MEDIK8)

Zabie­gi z wyko­rzys­taniem peel­ingów chemicznych stanow­ią serie innowa­cyjnych zabiegów z różny­mi rodza­ja­mi peel­ingów, dzi­ała­jące kom­plek­sowo o sze­rokim i dogłęb­nym dzi­ała­niu. Zabie­gi są bez­pieczne, dos­tosowane do każdego prob­le­mu skóry.

Polecamy także