fbpx

LUNA — Kawitacja ultradźwiękowa

LUNA — Kawitacja ultradźwiękowa

Wysyłane ultra­dźwię­ki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodu­ją ciśnie­nie, (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkan­ki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzy­ki, które implo­du­ją czyli ule­ga­ją roz­pad­owi. To wysok­ie ciśnie­nie niszczy adypocy­ty. Zawartość tłuszczu tych komórek są sfrag­men­towane i są nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowane przez układ moc­zowy i układ limfatyczny.

Polecamy także