fbpx

Infuzja tlenowa

Infuzja tlenowa

Wyko­rzys­tu­jąc siłe czys­tego tlenu oraz skład­ników akty­wnych zamknię­tych w spec­jal­nie dedykowanych ser­ach, pobudza­my mikrokrąże­nie, dzię­ki czemu — przy serii zabiegów — może­my uzyskać efekt porówny­wany do mezoter­apii igłówej, bez narusza­nia ciągłoś­ci naskórka.

Polecamy także