Oferta

Oferta

NASZA OFERTA:

1.Dermo-

kosme-

tyki

2. Pielęgnacja okolicy oka

Regulacja brwi

Reg­u­lac­ja brwi otwiera opty­cznie oko, doda­je wyrazis­toś­ci spo­jrze­niu oraz ode­j­mu­je twarzy kil­ka lat. 

Farbowanie brwi i rzęs

Pod­kreślona oprawa oczu nada­je charak­teru całej twarzy. Pre­cyzyjnie wystyl­i­zowane brwi potrafią zmienić.. 

Lifting, koloryzacja, laminacja, boty rzęs

Zabieg liftin­gu rzęs spraw­ia, że będą one wyglą­dały jak poma­lowane maskarą. Spek­taku­larne efek­ty osiągamy… 

7. Makijaż okoliczno-ściowy

8. Makijaż perma-nentny

7. Makijaż okolicznościowy

8. Makijaż permanentny

Zobacz także:

Polityka prywatności 

Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci Szanowni Państ­wo, W związku z wejś­ciem w życie Ogól­nego Roz­porządzenia RODO – Roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

Read More » 

Regulamin świadczonych usług edukacyjnych 

Reg­u­lamin świad­czenia usług eduka­cyjnych § 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy reg­u­lamin określa zasady udzi­ału w szkole­ni­ach orga­ni­zowanych przez Bliss Stu­dio Kos­me­ty­ki Pro­fesjon­al­nej i Mak­i­jażu Per­ma­nent­nego Katarzyna

Read More »